MURAMOTO ELECTRON THAILAND CO.,LTD
16 Mar
 • G.1 FL. 1 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์แบบระบบ Pre Action Double interlock ใช้หัวสปริงเกอร์แบบ 5.6K สีส้ม(Upright) ใช้การประกอบท่อเป็นแบบกดร่อง (Groove)
 • G.1 FL.2 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์โดยใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K สีส้ม (Pendent) ในการติดตั้ง โดยการติดตั้งต้องเดินท่อด้านบนฝ้า และลงหัวสปริงเกอร์ทะลุฝ้า
 • G2. FL.1 การติดตั้งท่อพร้อมหัวสปริงเกอร์แบบ 5.6K สีส้ม (Upright) โซน Coridoor zone และภาพสถานีระบบ Pre action
 • G2. FL.1 การติดตั้งท่อพร้อมหัวสปริงเกอร์แบบ 5.6K สีส้ม (Upright)  Plastic zone
 • การติดตั้งท่อสปริงเกอร์โดยใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K สีส้ม (Upright)ในโซนอาคารสูง
 • G.3 FL.1 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์และใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K (Pendent) สีส้ม
 • G.3ชั้น 2 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ โดยใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K (Upright) สีส้ม
 • G.3ชั้น 3 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ โดยใช้หัวสปริงเกอร์ 5.6K (Upright) สีส้ม
 • G.2 FL.2 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ และหัวสปริงเกอร์ 5.6K สีส้ม (Pendent)
 • การติดตั้งระบบ Fire alarm
 • การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ ISO Wall

 

Pendent 5.6K Orang
11 Mar

G.2 FL.2 การติดตั้งท่อสปริงเกอร์ และหัวสปริงเกอร์ 5.6K สีส้ม (Pendent)

Follow us

Join newsletter